KOMPETENTNIE WYKSZTAŁCENI

KOMPETENTNIE WYKSZTAŁCENI

Tytuł projektu: „Kompetentnie wykształceni”

Całkowita wartość projektu (PLN): 1 953 889,50

Kwota dofinansowania (PLN): 1 758 500,55

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa: 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.

Działanie: 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego.

Poddziałanie: 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Okres realizacji: 01.09.2017r. – 31.07.2019 r.

 

Opis projektu:

Projekt „Kompetentnie wykształceni” jest realizowany przez Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z dwunastoma szkołami podstawowymi, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym.

Projekt stanowi odpowiedź na realne potrzeby wynikające z diagnozy sytuacji zastanej w 03/2017 w dwunastu wodzisławskich szkołach podstawowych oraz czterech gimnazjach. Cel projektu: wyrównanie dysproporcji w zakresie osiąganych przez uczniów i uczennice wodzisławskich szkół wyników egzaminów końcowych poprzez m.in. kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych, wsparcie szkół w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego. Wyrównywanie różnic w wynikach nauczania w wodzisławskich szkołach będzie również rezultatem podniesienia i uzupełniania kwalifikacji nauczycieli zatrudnionych w tych szkołach. Grupą docelową są: szkoły dla których Miasto Wodzisław Śl. jest organem prowadzącym, uczniowie tych szkół oraz nauczyciele zatrudnieni w tych szkołach Wsparciem w okresie 01.09.2017 – 31.07.2019 zostanie objętych 1576 uczniów (w tym 809K), 12 szkół podstawowych oraz 66 nauczycieli (w tym 63K).

Dodatkowo dla potrzeb realizacji wsparcia dla dzieci, szkoły zostaną wzbogacone o nowe pomoce dydaktyczne wspomagające ich proces edukacyjny.

 

Rodzaje  wsparcia:

 • Zajęcia dodatkowe – koło filmowe w j. angielskim.
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki.
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przyrody.
 • Zajęcia koła informatycznego.
 • Doradztwo i poradnictwo edukacyjno-zawodowe.
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii.
 • Koło matematyczne.
 • Koło fizyczne.
 • Koło geograficzne.
 • Koło chemiczne.
 • Koło przyrodnicze.
 • Koło informatyczne.
 • Każdy może być kreatywny – zajęcia rozwijające kreatywność.
 • Mikroskopowanie nie jest trudne.
 • Zajęcia dziennikarsko-literackie w j. angielskim.
 • Zajęcia teatralne – przygotowanie przedstawienia w j. angielskim.
 • Redagowanie gazetki szkolnej w j. angielskim.
 • Język obcy na co dzień. Jak się porozumiewać? J. angielski.
 • Kinofenster – dydaktyzacja filmów niemieckojęzycznych.
 • Rola blogów w nauce j. niemieckiego.
 • Zajęcia z psychologiem.

 

GALERIA ZDJĘĆ

 

 

DO POBRANIA: