Rekrutacja

Nabór do szkół podstawowych dla których miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym
będzie prowadzony przy pomocy systemu informatycznego na stronie internetowej:

www.wodzislawslaski.podstawowe.vnabor.pl

w terminie od 16 marca 2020 r. godz. 8:00 do 27 marca 2020 r. godz. 15:00

Zasady przyjmowania do publicznych szkół podstawowych określone zostały w Rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.). Jeżeli rodzic chce zapisać dziecko do szkoły w obwodzie którego mieszka wystarczy, że wypełni elektroniczny formularz – ZGŁOSZENIE – dostępny na stronie naborowej, wydrukuje go i wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania złoży w sekretariacie szkoły obwodowej.
W tym przypadku dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu. W rekrutacji do szkół istotne znaczenie ma miejsce zamieszkania kandydata. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa.
Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.). Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

Ilekroć w niniejszej informacji jest mowa o rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem (art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe).

Przyjmowanie do klasy I.
Do klasy I publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021 przyjmowane są dzieci:
– 7 letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem szkolnym,
– 6 letnie (urodzone w roku 2014) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

W razie jakichkolwiek problemów i wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego ze szkołą:

tel: 733 883 283 e-mail: sp28@wodzislaw-slaski.pl

Zapraszamy do SP 28!

 

UCHWAŁA NR XXVIII/288/17 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych na etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym

UCHWAŁA NR VI/35/19 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/288/17 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych na etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym