Rekrutacja

Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 28 w Wodzisławiu Śląskim

Regulamin

ZGŁOSZENIE KANDYDATA
na ucznia klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 28

Zgłoszenie SP 28

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA
do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 28

Wniosek SP 28

ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.36.2018
PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do szkół podstawowych, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym.

Zarzadzenie

UCHWAŁA NR XXVIII/288/17
RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów
niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych na etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych
szkół podstawowych, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym

Uchwała